DIGITAL KIDS Co.,Ltd.

ศูนย์ฝึกอบรมเด็กๆแห่งใหม่และแหล่งรวบรวมสินค้าเสริมพัฒนาการของเด็ก

การเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ฝึกสมองทางการคิด การแก้ปัญหา ในแนวทางของเด็กๆ


DIGITAL KIDS ACADEMY

สถาบันการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรในการสร้างสรรค์จินตนาการและความคิดของเด็กๆให้ได้มีโอกาสประดิษฐ์

และเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์ หรือ 3D Printing ในการเรียนรู้

เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การฝึกทักษะ การสังเกต ความอดทน และทักษะอื่นๆ

เพื่อให้ได้เกิดทักาะการเรียนรู้สูงสุด

0