- Returns & Refunds -

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

1. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่ทาง บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด
   มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

        1.1 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใด ๆ ทั้งสิ้น)
        1.2 ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
        1.3 ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า แต่พร้อมที่จะดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน
             (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

2. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดในระหว่างการจัดส่ง
        2.1 ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
        2.2 ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า แต่พร้อมที่จะดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน
             (โดยการส่งคืนจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)

3. การขอเปลี่ยน-คืนสินค้าในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
        3.1 สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย (สภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดหีบห่อใด ๆ ทั้งสิ้น)
        3.2 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
        3.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

4. การส่งซ่อมสินค้า มีรายละเอียดในการขอส่งซ่อมสินค้าดังต่อไปนี้
        4.1 สินค้ามีอาการชำรุดหลังจากการใช้งานทั่วไป ต้องไม่ใช่การหล่น ตกน้ำ หรืออุบัติเหต

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้าแต่เพียงผู้เดียว
        4.1 สินค้ามีอาการชำรุดหลังจากการใช้งานทั่วไป ต้องไม่ใช่การหล่น ตกน้ำ หรืออุบัติเหต

ที่อยู่ในการส่งคืนสินค้า
ฝ่ายคลัง: บริษัท ดิจิตอล คิดส์ จำกัด 943,945 ชั้น 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250