หลักสูตรและคอสการสอนยุคใหม่

มาเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และเสริมสร้างจินตรนาการให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาความคิดความสามารถในทักษะการคิดการและออกแบบที่หลากหลาย

 

Digital Media Basic Color & Image for Kids
- สี
- แม่สี
- วงจรสี
- วรรณะแห่งสี
- ระบบสี
- สีแห่งอารมณ์
- ภาพดิจิทัล

กิจกรรมฝึกทักษะการวาดและใช้สี พื้นฐาน ของสี สร้างสรรค์ ธรรมชาติในจินตนาการ ด้วยเครื่องมือ ดิจิทัลมีเดียใช้เวลา วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเลือกใช้สีด้วยเครื่องมือดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการสร้างภาพแอนิเมชั่นด้วยเครืาองมือดิจิทัล
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวาดภาพตามความคิดและจินตนาการ

กิจกรรม พื้นฐานดิจิทัลมีเดีย ชนิดของสี ชนิดของภาพ และภาพนิ่ง กิจกรรมพื้นฐานความรู้สื่อดิจิทัลมีเดีย ให้ทราบถึง สื่อดิจิทัลมีเดีย และองค์ประกอบ ของสื่อดิจิทัลมีเดีย เวลา 1.30 ชั่วโมง
1. ความหมายและองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลมีเดีย
2. แยกแยะสื่อดิจิทัลมีเดีย
แนวทางการเรียนรู้ เรียนรู้จากผลลัพธ์ที่ได้อธิบายความรู้ที่เกิด

เนื้อหา พื้นฐานดิจิทัลมีเดีย
องค์ประกอบของสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของสื่อดิจิตอลเบื้องต้นจึงน่าจะเป็นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบเบื้องต้น ของ มัลติมีเดียด้วย ซึ่งมักประกอบไปด้วยพื้น ฐาน 5 ชนิดได้แก่ 1. ข้อความ (Text) 2. เสียง (Audio) 3. ภาพ นิ่ง (Still Image) 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 5. ภาพวีดีโอ (Video)

1. ข้อความ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื􀋛องที่นา เสนอ ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียที่นำเสนอผ่านจอภาพของ เครื้องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยัง สามารถกาหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการนาเสนอได้อีกด้วย ซึ่งปัจ จุบัน มีหลาย รูปแบบ ได้แก่
1.1 ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็น ข้อความปกติทที่พบได้ทั่วไป ได้จากการพิมพ์ด้วย โปรแกรม ประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตัวอักษรแต่ละตัว เก็บในรหัส เช่น ASCII
1.2 ข้อความจากการสแกน เป็นข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้จากการนาเอกสารที่ พิมพ์ไว้แล้ว(เอกสารต้นฉบับ) มาทาการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งจะได้ผลออกมาเป็น ภาพ(Image) 1ภาพ ปัจจุบันสามารถแปลงข้อความภาพ เป็นข้อความปกติได้ โดยอาศัยโปรแกรม OCR ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความที่พัฒนาให้อยู่ในรูปของสื่อ ที่ใช้ประมวลผลได้
1.3 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (HyperText) เป็นรูปแบบของข้อความ ที่ได้รับความนิยมสูงมากใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใช้เทคนิค การลิงก์ หรือ เชื่อมข้อความไปยังข้อความ หรือจุดอื่นๆ ได้

2. เสียง ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นซ้ากลับไปกลับมาได้ โดยใช้ โปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรับทางานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาใน การนาเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้เป็น อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเสียงมี อิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งดังนั้น เสียงจึงเป็น องค์ประกอบทจะเป็นสำหรับมัลติมีเดียซึ่ง สามารถนาเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดีดีวีดี เทปและวิทยุ เป็นต้น

3. ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่ง นับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการ เรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ่งมากกว่า ข้อความหรือตัวอักษรซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจากัดทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยบู่ นสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น

4. ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อ แสดงขั้นตอนหรือปรากฏ การณ์ต่างๆ ที่เกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ สร้างสรรค์จินตนาการให้เกิด แรงจูงใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิด ขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้น ที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า

5. วิดีโอ เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอในระบบ ดิจิตอล สามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์ มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การสิ้น เปลืองทรัพยากรของพื้น ที่บนหน่วยความจำเป็น จานวนมาก เนื่องจากการนำเสนอวิดีโอด้วยเวลาที่เกิดขึ้น จริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจานวนภาพไม่ต่ากว่า 30 ภาพต่อวินาที(Frame/Second) ถ้าหาก การประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมาก่อน การนาเสนอภาพ เพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่วยความจามากกว่า 100 MB ซึ่งจะทาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินขนาดและมี ประสิทธิภาพในการทำงานที่ด้อยลงนั้นเอง

กิจกรรม พื้นฐานดิจิทัลมีเดีย ชนิดของภาพ และภาพนิ่งชนิดของสี
กิจกรรมฝึกทักษะการวาด ภาพชนิด Bitmap Vector ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เห็นความแตก ต่างของภาพ ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. ชนิดของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. แยกแยะประเภทของภาพกราฟิก
3. เลือกใช้ภาพกราฟิก

เนื้อหา พื้นฐานภาพกราฟิก และ สี แม่สี วงจรสี
คอมพิวเตอร์กราฟิก ก็คือ กราฟิกที่นำคอมพิวเตอร์มาดำเนินการ ตั้งแต่การเตรียมการ ออกแบบ นำเสนอ ใช้งาน ดังนั้นงานกราฟิก จึงมีความสำคัญ คือ
● เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย
● เกิดการเรียนรู้ การศึกษา
● เกิดความน่าสนใจ ประทับใจ
● กระตุ้นความคิด
● ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
● ส่งเสริมความก้าวหน้าทางความคิด